• Актуальні проблеми сучасного музичного виконавства

 • Автор курсу: доцент Зосім О.Л.

  Курс “Українська музична журналістика: від витоків до сьогодення” розраховано на слухачів курсів підвищення кваліфікації – викладачів музичних коледжів та коледжів культури. Програма курсу передбачає ознайомлення з основами музичної журналістики, її жанровою системою, зі специфікою сучасних мас-медіа, творчим доробком провідних українських музичних журналістів.

  Мета курсу – знайомство з основами сучасної музичної журналістики, тематикою, структурою, форматом сучасних українських ЗМІ, доробком провідних українських музичних журналістів.

  Завдання курсу:

  –       дати характеристику сучасним друкованим (електронним, радіо- та телевізійним) мас-медіа;

  –       ознайомити з основними типами та жанрами журналістських текстів;

  –       дати оцінку сучасній українській музичній журналістиці.

  Слухач курсів повинен знати:

  –       тематику, структуру, формат сучасних українських друкованих (електронних, радіо- та телевізійних) мас-медіа;

  –       основні типи та жанри журналістських текстів;

  –       імена провідних українських музичних журналістів, їх спеціалізацію.

  Слухач курсів повинен уміти:

  –       проаналізувати та дати аргументовану професійну оцінку текстам, створеним (надрукованим, випущеним до ефіру) українськими та зарубіжними журналістами.

  Програму курсу розраховано на заочну форму навчання (лекційний курс – 8 годин, практичні заняття – 16 годин, он-лайн семінар – 4 години, самостійна робота – 44 години). Практичні завдання передбачають виконання аналітичних письмових робіт (обсяг – 2-3 сторінки). Он-лайн семінар розрахований на обговорення з викладачем у реальному часі найактуальніших тем з тематики курсу. Самостійна робота включає читання текстів, написаних музичними журналістами для друкованих (електронних) мас-медіа; прослуховування музичних передач на радіо; перегляд музичних передач на телеканалах; опрацювання літератури з теоретичного матеріалу курсу: підготовка творчих завдань.

  Форма підсумкового контролю – залік. Контроль знань, окрім залікових вимог, передбачає перевірку виконаних практичних робіт.

 •    Автор курсу: канд. мистецтвознавства, доцент  Афоніна О.С.

      Один із підрозділів курсу “Музика ХХ століття” називається “Сучасна українська музика” і вивчається згідно з навчальним планом зі спеціальності “Музичне мистецтво” та спеціалізації “Музикознавство”. Цей  курс передбачає лекційні, практичні, семінарські, самостійні заняття. Лекційний матеріал знайомить студентів із музичними процесами, що відбувалися й відбуваються в Україні впродовж ХХ століття, зокрема з середини ХХ і на початку ХХІ століть.

  Мета курсу – вивчення української музики середини ХХ – початку ХХІ століть.

  Завдання курсу:

  ознайомити студентів з найбільш значущими явищами, стилями та жанрами сучасної української музики, залучити їх до найкращих зразків творчості українських композиторів середини ХХ – початку ХХІ століть;
  висвітлити взаємозв’язок сучасної композиторської творчості з музичними традиціями попередніх століть;
  розвинути навички критичного ставлення, уміння самостійно  оцінювати нові музичні події на основі знань з історії та теорії музики;
  допомогти студентам сформувати власний погляд на сучасну українську музику.

  У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

   - сновні етапи й загальні принципи розвитку сучасної української музики;

   - домінуючі течії та напрями в сучасній українській музиці;

   - представників різних українських композиторських шкіл.

  Студенти повинні вміти:

    - характеризувати основні етапи й загальні принципи розвитку сучасної української музики;

    - орієнтуватися в сучасних течіях і напрямах українського музичного мистецтва;

    - аналізувати творчість сучасних українських композиторів.

 •     Автор курсу: канд. мистецтвознавства, доцент  Афоніна О.С.

  Методика викладання музичних дисциплін – практична дисципліна, яка охоплює певну систему умінь і навичок, необхідних для формування викладача музичних дисциплін.

  Зміст програми спрямований на системний і методичний розвиток студентів з методики викладання музичних дисциплін з урахуванням віку й рівнів підготовки учнів, в оволодінні навичкою роботи з навчально-методичною літературою.

  Мета курсу: поглиблення знань щодо методів, прийомів проведення занять з музичних дисциплін, розширення музичного, психолого-педагогічного кругозору, розвиток практичних умінь музично-педагогічної діяльності.

  Завдання курсу:

  -         розкрити зміст та особливості теоретичних та методичних принципів викладання музичних дисциплін у початкових/середніх навчальних закладах;

  -         ознайомитись з шляхами використання сучасних засобів, прийомів, способів музичного навчання на заняттях;

  -         засвоїти спеціальні форми музичної діяльності у початковому/середньому навчальному закладі: лекція, практичні, письмові, усні і самостійні заняття та ознайомити з методикою їх проведення;

  -         ознайомити слухачів з музично-педагогічним досвідом та сучасними інноваційними музично-педагогічними технологіями в Україні і різних країнах світу.

  Методика викладання музичних дисциплін слугує для студента базою для засвоєння практичних умінь та теоретичних положень паралельних курсів з інших дисциплін усього музичного циклу: елементарної теорії музики, гармонії, фортепіано, аналізу музичних творів, поліфонії, інструментоведення тощо. Крім того, важливим є знання з загальної психології й педагогіки, що сприятиме виявленню закономірностей й принципів виховання, навчання і вміння в сучасній дидактиці, творчій і професійній діяльності.

  Музичний матеріал повинен бути представлений у широкій різноманітності авторських індивідуальностей, що надасть можливість направляти увагу студентів на виявлення особливого, специфічного в національному і авторському аспектах. Особливу увагу потрібно приділити мелодіям сучасних композиторів, з їх характерними мелодичними, ритмічними і фактурними особливостями класичної музики ХХ ст., подоланням інерції ладу і ритму, явищами поліладовості і політональності..

  Навчальним планом передбачено такі форми контролю: контрольні/практичні роботи і залік/екзамен по закінченню навчання.

 •   Автор курсу: канд. мистецтвознавства, доцент  Афоніна О.С.   

  Методика викладання музично-теоретичних дисциплін – практична дисципліна, яка охоплює певну систему умінь і навичок, необхідних для формування викладача музично-теоретичних дисциплін.

  Зміст програми спрямований на системний і методичний розвиток студентів з методики викладання музично-теоретичних дисциплін з урахуванням віку й рівнів підготовки учнів, в оволодінні навичкою роботи з навчально-методичною літературою.

  Мета курсу: поглиблення знань щодо методів, прийомів проведення занять з музично-теоретичних дисциплін, розширення музичного, психолого-педагогічного кругозору, розвиток практичних умінь музично-педагогічної діяльності.

  Завдання курсу:

  -         розкрити зміст та особливості теоретичних та методичних принципів викладання музично-теоретичних дисциплін у початкових навчальних закладах;

  -         ознайомитись з шляхами використання сучасних засобів, прийомів, способів музичного навчання на заняттях музично-теоретичного циклу;

  -         засвоїти спеціальні форми музичної діяльності у початковому навчальному закладі: лекція, практичні, письмові, усні і самостійні заняття та ознайомити з методикою їх проведення;

  -         ознайомити слухачів з музично-педагогічним досвідом та сучасними інноваційними музично-педагогічними технологіями в Україні і різних країнах світу.

  Методика викладання музично-теоретичних дисциплін, а саме сольфеджіо, що є в початковій ланці музичної освіти основною дисципліною, слугує для студента базою для засвоєння практичних умінь та теоретичних положень паралельних курсів з інших дисциплін музично-теоретичного циклу: елементарної теорії музики, гармонії, фортепіано, аналізу музичних творів, поліфонії, інструментоведення тощо. Крім того, важливим є знання з загальної психології й педагогіки, що сприятиме виявленню закономірностей й принципів виховання, навчання і вміння в сучасній дидактиці, творчій і професійній діяльності.

  Студент, а в майбутньому викладач музично-теоретичних дисциплін, повинен володіти основними формами роботи (інтонаційні вправи, сольфеджування одноголосних і багатоголосних пісень та фрагментів творів, з цифровкою, з акомпанементом, романсів та уривків з опер, музичний диктант, слуховий аналіз, творчі завдання) і вміти їх розташувати у порядку поступового ускладнення ладо-ритмічних труднощів і з урахуванням послідовного вивчення та узагальнення елементів музичної мови.

  Музичний матеріал повинен бути представлений у широкій різноманітності авторських індивідуальностей, що надасть можливість направляти увагу студентів на виявлення особливого, специфічного в національному і авторському аспектах. Особливу увагу потрібно приділити мелодіям сучасних композиторів, з їх характерними мелодичними, ритмічними і фактурними особливостями класичної музики ХХ ст., подоланням інерції ладу і ритму, явищами поліладовості і політональності..

  Навчальним планом передбачено такі форми контролю: контрольні роботи і екзамен по закінченню навчання.

   

 •         Автор курсу: доцент Зосім О.Л.

  Курс “Українська богослужбова музика XVIІ–XVIIІ ст. у духовній культурі Європи” розрахований на слухачів курсів підвищення кваліфікації: викладачів музично-теоретичних та хорових диригентських дисциплін музичних училищ та училищ культури. Програма курсу передбачає знайомство з українською богослужбовою музикою XVIІ–XVIIІ ст. як частиною європейського християнського універсума.

  Мета курсу – формування у слухачів курсу цілісного уявлення про розвиток української богослужбової музики у європейському християнському просторі XVIІ–XVIIІ ст., ознайомлення з основними жанрами української літургічної і паралітургічної музики. • Автор курсу: проф. Шульгіна В.Д.

  Курс «Українська музична педагогіка» призначений для підвищення кваліфікації керівників хорових колективів, викладачів мистецьких навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

  Програма курсу «Українська музична педагогіка» має на меті виявити особливості музичного виховання і навчання учнів в українській музичній школі, виходячи з прогресивних традицій національної освіти, теоретичного і практичного світового педагогічного досвіду з опорою на філософські і психолого-педагогічні концепції XXI століття.

  Завданням вивчення курсу є засвоєння знань щодо музичного виховання і навчання молоді в умовах суверенної Української держави і відкритого інформаційного простору.

Skip Navigation

Navigation