Курс "Дизайн реклами"  знаходиться в стадії розробки.

( Курс призначений для студентів спепціальності "Дизайн" освітнього ступеня "бакалавр").

Автор курсу: Шевченко Н.О

Мета дисципліни - формування системи теоретичних знань із застосування інструментарію управління якістю на підприємствах у сфері туризму, а також набуття практичних навичок розроблення ділових і конгресових турів. Особлива увага приділяється застосуванню теорії та методології проектування конгресних  та ділових турів як засобу досягнення комерційних успіхів підприємства у сфері туризму на основі ефективного використання його потенціалу з орієнтацією на споживача в умовах конкурентного середовища.

Автор курсу: Зеленська Л.М.

Процеси, що сьогодні відбуваються в соціокультурній і виставковій сферах України, свідчать про якісно новий стан їх розвитку. Разом з тим, вони потребують фахівців, що володіють професійними знаннями та методиками в галузі менеджменту міжнародних виставкових проектів.

Курс «Менеджмент міжнародних виставкових проектів» є важливим у межах оволодіння студентами фахом за спеціальністю 8.02010601 «Менеджмент соціокультурної діяльності», кваліфікації «Менеджер зовнішньокультурної діяльності».

Належить до циклу дисциплін вільного вибору і вивчається студентами денної та заочної форм навчання. Базується на попередньому вивченні таких навчальних дисциплін як «Теорія та історія дозвілля», «Індустрія розваг», «Сучасні культурно-дозвіллєві процеси», «Основи менеджменту», «Проектування в соціокультурній сфері», «Євроінтеграційні процеси в галузі» тощо.

Мета курсу – надати студентам знання, вміння та навички, які дозволять оволодіти основами менеджерської діяльності, зокрема в галузі міжнародного культурного співробітництва у виставковій сфері – царині їх майбутньої творчої та підприємницької діяльності.

Завдання курсу – розкрити сутність теорії та практики виставкової діяльності, закономірності її функціонування в сучасних умовах міжкультурних комунікацій.

Автор курсу: Копієвська О.Р.

Навчальна дисципліна «Трансформаційні процеси в культурі» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня “Магістр” та обов’язковою для вивчення циклу професійно орієнованих дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є отримання знань щодо сучасних трансформаційних процесів у культурі, формування вмінь і навичок у застосуванні предметного поля курсу в професійному майбутньому. 

Предметом вивчення дисципліни є: трансформаційні процеси в культурі України крізь призму глобального та глокального, а також локальних особливостей; розуміння проблем невідповідності між сталими стратегіями культуротворення й культурними реаліями сьогодення, що вимагають принципово інших підходів і наполегливо примушують утворювати адекватні практики задля забезпечення та реалізації культурних, творчих потреб людини, формування в кожному індивіді основ духовної, правової, політичної культури тощо.

Основним завданням курсу є формування загальних, спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, які дозволять майбутньому менеджеру соціокультурної діяльності застосовувати отримані знання в професійній діяльності.

автор курсу: кандидат історичних наук, доцент Святненко А.В 

Дисципліна «Державна культурна політика» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього ступеня “Бакалавр”, вона дає базові знання, необхідні для ефективної діяльності у сфері культури та мистецтва як теоретиків, так і практиків.

Метою вивчення дисципліни – представлення студентам, майбутнім фахівцям в культурно-мистецькій сфері, комплексу сучасних знань, умінь й навичок з питань формування і реалізації державної культурної політики.

Ключовими проблемами публічного управління у сфері культури є налагодження ефективної державної політики, спрямованої на забезпечення сталого розвитку закладів і установ культури та мистецтва, освіти і науки, розвитку та функціонування української мови як державної у різних сферах суспільного, національного і державного буття, інтеграція національних меншин в єдиний загальнонаціональний гуманітарний простір України, єдність національного культурного простору України, формування національної культурної ідентичності.

Основними завданнями курсу є: ознайомлення з теоретичними основами розробки й реалізації культурної політики, характеристика сутності та змісту регулювання культурних процесів, ознайомлення з основними нормативно-правовими документами, що забезпечують реалізацію програм культурної політики

 

 

автор курсу: кандидат історичних наук, доцент Святненко А.В.

Навчальна дисципліна «Історія української державності та культури» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня “Бакалавр”, є базовою для вивчення всього циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є: виховання майбутніх фахівців як свідомих громадян України; розвиток почуття патріотизму та глибоких морально-етичних переконань, усвідомлення молоддю власної причетності до тисячолітньої історії українського народу; сприяння усвідомленню студентами належності України до європейського історико-культурного простору та важливості її інтеграції до Європи.

Предметом вивчення курсу є складний процес історії формування та розвитку багатомільйонного українського народу, його діяльності в соціально-економічній, суспільно-політичній та культурній сферах з найдавніших часів до сьогодення.

Основним завданням курсу є: формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.