Історія української музичної культури
(Історія української музичної культури)

Один із підрозділів курсу “Музика ХХ століття” називається “Сучасна українська музика” і вивчається згідно з навчальним планом зі спеціальності “Музичне мистецтво” та спеціалізації “Музикознавство”. Цей  курс передбачає лекційні, практичні, семінарські, самостійні заняття. Лекційний матеріал знайомить студентів із музичними процесами, що відбувалися й відбуваються в Україні впродовж ХХ століття, зокрема з середини ХХ і на початку ХХІ століть.

Мета курсу – вивчення української музики середини ХХ – початку ХХІ століть.

Завдання курсу:

  • ознайомити студентів з найбільш значущими явищами, стилями та жанрами сучасної української музики, залучити їх до найкращих зразків творчості українських композиторів середини ХХ – початку ХХІ століть;
  • висвітлити взаємозв’язок сучасної композиторської творчості з музичними традиціями попередніх століть;
  • розвинути навички критичного ставлення, уміння самостійно  оцінювати нові музичні події на основі знань з історії та теорії музики;
  • допомогти студентам сформувати власний погляд на сучасну українську музику.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • основні етапи й загальні принципи розвитку сучасної української музики;
  • домінуючі течії та напрями в сучасній українській музиці;
  • представників різних українських композиторських шкіл.

Студенти повинні вміти:

  • характеризувати основні етапи й загальні принципи розвитку сучасної української музики;
  • орієнтуватися в сучасних течіях і напрямах українського музичного мистецтва;
  • аналізувати творчість сучасних українських композиторів.

Обсяг курсу. Програма курсу для студентів денної форми навчання розрахована на 54 години, у тому числі: лекції – 24 години, семінари – 8 годин, практичні заняття – 4 години, самостійної роботи студентів – 18 годин. Форма контролю – екзамен.

Форма підсумкового контролю. Контроль знань, здійснюється на основі практичних робіт. Самостійна робота розрахована на такі види: прослуховування музики за допомогою аудіо-, відео- та комп’ютерних технічних засобів; відвідування концертів і театральних вистав; опрацювання літератури, музичних сайтів.

Методика викладання курсу передбачає творчо-активну, систематичну діяльність студентів впродовж семестру. Тематичний план курсу складено з урахуванням необхідності формування у студентів навичок практичного застосування набутих знань, що забезпечує підвищення мотивації навчання в процесі становлення індивідуальності майбутнього спеціаліста.

Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів застосовується увесь комплекс контролю знань і тестові завдання.