Історія української державносьті та культури (частина І)
(Історія української державносьті та культури (І))

Навчальна дисципліна «Історія української державності та культури» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітнього рівня “Бакалавр”, є базовою для вивчення всього циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є: виховання майбутніх фахівців як свідомих громадян України; розвиток почуття патріотизму та глибоких морально-етичних переконань, усвідомлення молоддю власної причетності до тисячолітньої історії українського народу; сприяння усвідомленню студентами належності України до європейського історико-культурного простору та важливості її інтеграції до Європи.

Предметом вивчення курсу є складний процес історії формування та розвитку багатомільйонного українського народу, його діяльності в соціально-економічній, суспільно-політичній та культурній сферах з найдавніших часів до сьогодення.

Основним завданням курсу є: формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-         основні етапи розвитку української держави;

-         проблеми етногенезу української нації;

-         сутність суспільно-політичних, економічних та культурних процесів розвитку українського народу;

-         головні історичні події, пов’язані з прагненням українців  здобути державний суверенітет;

-         діяльність визначних історичних осіб і основних політичних угрупувань і партій;

-         – закономірності історичного розвитку української культури.

              Вміти:

-          порівнювати, аналізувати, узагальнювати й критично оцінювати українські історичні події, процеси і явища та роль і діяльність видатних осіб у їх здійсненні;

-         користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки;

-         орієнтуватися в соціально-історичних й культурологічних напрямах розвитку української культури та мистецтва;

-         – орієнтуватися в сучасних культурних тенденціях;

-                   формувати особисту творчу уяву та культуру мислення;

-         застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань.

За змістом і формами організації навчального процесу курс «Історія української державності і культури» побудовано відповідно до Болонських вимог. Вони спрямовані на зближення національних систем освіти країн Європи та досягнення загальноєвропейських освітніх стандартів. Реалізація цих підходів сприятиме підвищенню мобільності й конкурентоспроможності випускників НАКККіМ на вітчизняному та європейському ринках праці.