Сучасна українська музика
(Сучасна українська музіка(ПК))

   Автор курсу: канд. мистецтвознавства, доцент  Афоніна О.С.

    Один із підрозділів курсу “Музика ХХ століття” називається “Сучасна українська музика” і вивчається згідно з навчальним планом зі спеціальності “Музичне мистецтво” та спеціалізації “Музикознавство”. Цей  курс передбачає лекційні, практичні, семінарські, самостійні заняття. Лекційний матеріал знайомить студентів із музичними процесами, що відбувалися й відбуваються в Україні впродовж ХХ століття, зокрема з середини ХХ і на початку ХХІ століть.

Мета курсу – вивчення української музики середини ХХ – початку ХХІ століть.

Завдання курсу:

ознайомити студентів з найбільш значущими явищами, стилями та жанрами сучасної української музики, залучити їх до найкращих зразків творчості українських композиторів середини ХХ – початку ХХІ століть;
висвітлити взаємозв’язок сучасної композиторської творчості з музичними традиціями попередніх століть;
розвинути навички критичного ставлення, уміння самостійно  оцінювати нові музичні події на основі знань з історії та теорії музики;
допомогти студентам сформувати власний погляд на сучасну українську музику.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 - сновні етапи й загальні принципи розвитку сучасної української музики;

 - домінуючі течії та напрями в сучасній українській музиці;

 - представників різних українських композиторських шкіл.

Студенти повинні вміти:

  - характеризувати основні етапи й загальні принципи розвитку сучасної української музики;

  - орієнтуватися в сучасних течіях і напрямах українського музичного мистецтва;

  - аналізувати творчість сучасних українських композиторів.