Сучасне музикознавство: історія, теорія, практика
(Сучасне музикознавство: історія, теорія, практика)

Автор курсу: доктор мистецтвознавства,професор Редя В.Я.

Курс «Сучасне музикознавство: історія, теорія, практика» спрямований на стимулювання активного, творчого, самостійного та професійного мислення магістрантів, формує професійні вміння та навички, підвищує їх загальний культурний рівень.

Мета курсу – підготувати майбутніх фахових музикознавців до самостійної діяльності в науковій і прикладних сферах музикознавства, сформувати в них уміння застосовувати набуті знання в галузях прикладного музикознавства.

Завдання курсу:

–          сформувати розуміння майбутніми фахівцями-музикознавцями предмету та спектру проблемних зон музикознавства як науки;

–          сформування уявлення про міждисциплінарні зв’язки в галузі теорії й історії музики;

–          оптимізувати знання з історії та теорії музики в контексті сучасної гуманітарної науки;

–          опанувати провідні музично-історичні концепції минулого та сучасності;

–          усвідомити сучасні теорії музично-історичного процесу;

–          ознайомитися з новітніми методиками опрацювання джерелознавчих матеріалів;

–          набути практичний досвід з музично-критичної та лекторської діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- історію становлення науки про музику, етапи її еволюції;

- основні закономірності музично-історичного процесу у соціокультурному контексті;

- сучасні наукові концепції у галузі теорії музично-історичного процесу;

- сучасні наукові погляди на теорію стилів та  проблему спадкоємності;  

- провідну проблематику досліджень сучасних вітчизняних музикознавців;

Студенти повинні вміти:

- визначати основні риси музичних жанрів та стилів, їх приналежність до певного напряму, прояви у конкретному музичному творі;

- аналізувати музичний твір у широкому історико-стилістичному контексті;

- вільно орієнтуватися у сучасному музичному процесі;

- працювати з музичними та історичними джерелами (друковані видання, рукописи, епістолярна спадщина тощо);

- володіти навичками написання критичної роботи в основних жанрах музичної критики (анонс, анотація, кореспонденція, інтерв’ю, рецензія, нарис, портрет, проблемна стаття);

- вміти провести тематичний концерт з анотаціями, розробити сценарій лекції-концерту, підібрати відповідні музичні ілюстрації;

-         уміло застосовувати набуті знання та вміння у власній професійній діяльності.