Історія України (Д)
(Історія України (Д))

     Нормативна навчальна дисципліна “Історія України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, є базовою для вивчення всього циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є: виховання майбутніх фахівців як свідомих громадян України; розвиток почуття патріотизму та глибоких морально-етичних переконань, усвідомлення молоддю власної причетності до тисячолітньої історії українського народу; сприяння усвідомленню студентами належності України до європейського історико-культурного простору та важливості її інтеграції до Європи.

Предметом вивчення курсу є складний процес історії формування та розвитку багатомільйонного українського народу, його діяльності в соціально-економічній, суспільно-політичній та культурній сферах з найдавніших часів до сьогодення.

Основним завданням курсу є: формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– історичні події, процеси та явища, які відбувалися в соціально-економічному, суспільно-політичному та культурному житті українського народу з найдавніших часів до наших днів;

– витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;

– зародження та розвиток української державності;

– пріоритетні напрями розбудови сучасної незалежної української держави;

– діяльність політичних лідерів та політичних партій.

Студенти повинні вміти:

– порівнювати, аналізувати, узагальнювати й критично оцінювати українські історичні події, процеси і явища та роль і діяльність видатних осіб у їх здійсненні;

– оцінювати роль народних мас в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;

– вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;

– аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;

– самостійно складати конспект, тези, готувати реферат, відповіді на семінарські заняття;

– вміти дискутувати, писати наукові студентські роботи.

За змістом і формами організації навчального процесу курс “Історія України” побудовано відповідно до Болонських вимог. Вони спрямовані на зближення національних систем освіти країн Європи та досягнення загальноєвропейських освітніх стандартів. Реалізація цих підходів сприятиме підвищенню мобільності й конкурентоспроможності випускників НАКККіМ на вітчизняному та європейському ринках праці.