Країнознавство (д)
(Країнознавство (д))

         На сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні особлива увага приділяється формуванню у майбутніх фахівців різнобічних знань, що сприяють цілісному розумінню соціально-культурних процесів, які відбуваються в сучасному світі. В такому контексті курс “Країнознавство”, який передбачено навчальним планом НАКККіМ, є важливою складовою формування теоретичних знань та практичних навичок спеціалістів менеджерів соціокультурної діяльності.

Мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними проблемами сучасного країнознавства, надати знання необхідні майбутнім фахівцям менеджменту зовнішньокультурної діяльності стосовно країн та регіонів світу, розкрити специфіку та складові проблемного кола досліджень країнознавчої науки, ознайомити з міжнародними та вітчизняними працями в цій галузі.

Основне завдання курсу – формування у студентів різнобічних уявлень про природо-географічні та соціально-культурні особливості розвитку, функціонування країн світу. Розв’язання такого завдання потребує залучення, систематизування та узагальнення матеріалів інших навчальних дисциплін, тому курс “Країнознавство” передбачає широкі міждисциплінарні зв’язки.

        Студенти мають оволодіти такими вміннями та навичками: аналізувати розвиток країнознавчих ідей на різних історичних етапах; давати країнознавчу характеристику країн та регіонів світу, що охоплює природні умови та ресурси, особливості політичного життя, економічний розвиток господарства, демографічну ситуацію, умови та рівень життя населення, екологічну ситуацію, соціально-культурну сферу та конфесійну ситуацію; оцінювати: забезпеченість країни корисними копалинами, її агрокліматичні та водні ресурси, рівень соціально-економічного розвитку тощо.

         Ефективність засвоєння матеріалу навчального курсу “Країнознавство” залежить не лише від матеріалу, отриманого під час аудиторних занять, але значною мірою базується на самостійній роботі студентів. Необхідна постійна систематична робота з різноманітними джерелами країнознавчої інформації: енциклопедіями, довідниками, статистичними збірниками, науковими монографіями та статтями, науково-популярною літературою тощо. Тому зазначений курс розроблено як дистанційний.

При вивченні курсу передбачається акцентування уваги на відносинах української держави з країнами і регіонами, що досліджуються, зокрема, в таких напрямках як зовнішньополітичні, економічні та соціально-культурні зв’язки.