Психологія
(Психологія)

     Teacher: Гавеля О.М.

Автор курсу:професор кафедри  Гавеля О.М.

Високий рівень підготовки майбутніх спеціалістів, формування їхньої професійної компетентності потребує раціонального поєднання знань і вмінь, вирішення практичних питань з використанням найновіших здобутків психологічної науки.

Випускник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв повинен навчитися творчо підходити до своєї праці, вміти вирішувати психологічні ситуації, використовувати основні поняття психології; розуміти специфіку психології як складової системної науки про людину.

Предмет навчальної дисципліни – основні закономірності породження та функціонування психіки людини як особливої форми життєдіяльності.

Мета курсу – формування у студентів вміння застосовувати теорію психології на практиці навчання та виховання, здійснення психологічної підготовки до майбутньої професійної діяльності та життя в сучасному суспільстві.

Завдання курсу: допомогти оволодіти теоретичними знаннями з психології; розвивати вміння застосовувати теорію психології на практиці навчання та виховання; пояснити студентам психологічні основи та специфіку обраної ними спеціальності.

Важливою складовою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основами ділового спілкування; можливостями успішного подолання стресових ситуацій та збереження психічного здоров’я.

У процесі читання лекцій, проведення семінарських занять із курсу, опрацювання завдань для самостійної роботи, питань до трьох модулів, студенти ознайомлюються з методами досліджень у психології, з обробкою даних цих досліджень, беруть участь у проведенні психолого-педагогічних спостережень, консультацій, бесід виховного та методологічного характеру.

Самостійна робота, активні форми та методи навчання, семінарські й практичні заняття, дискусії, моделювання практичних і виробничих ситуацій сприяють творчому засвоєнню курсу.

Студенти повинні вміти: використовувати основні поняття психології; розуміти специфіку психології як складової системної науки про людину; знати про можливості психологічного дослідження свідомості, підсвідомості та поведінки людей; орієнтуватися в основних етапах розвитку психологічного знання; володіти загальною методологією курсу, психологічним інструментарієм; застосовувати методи дослідження психології на практиці; орієнтуватися в сучасних моделях поведінки досліджуваного об`єкта, як природного, соціального, психологічного, комунікативного та культурного явища; розв’язувати на теоретичному та практичному рівнях проблеми, що пов’язані зі збереженням і захистом психічного життя людини в умовах сучасного суспільства.

Студенти повинні вміти:

–   застосувати теоретико-практичні навички та дослідницький інструментарій в аналізі   психологічних чинників як визначальних у формуванні особистості;
–   правильно розуміти суперечності в науках;
–   ставити й формувати проблеми, методологічні принципи й методику їхнього             розв’язання;
–   знаходити оригінальні та нестандартні рішення психологічних проблем;
–   альтернативно мислити, прогнозувати.

Протягом навчального року студенти слухають лекції, виступають на семінарах, конспектують психологічну літературу. Робочою програмою передбачено проведення двох контрольних модулів. В 1-му семестрі студенти складають екзамен. Особлива увага приділяється темам, які пов’язані зі специфікою роботи майбутнього фахівця.