Історія музики
(Історія музики)

      Курс «Історія музики» вивчається згідно з навчальним планом зі спеціальності «Хореографія» спеціалізації «Сучасна хорео-графія», «Народна хореографія», «Бальна хореографія».

Лекційний матеріал знайомить студентів з музичними процесами, починаючи з античності і закінчуючи ХХІ століттям.

Мета курсу – вивчення історії музики в її основних напрямах і стилях.

Завдання курсу:

  • охарактеризувати історію музики в її головних напрямах і стилях від античності до ХХІ століття;
  • розвинути навички критичного відношення до музичних подій в історії музики та вміння їх самостійно оцінювати;
  • визначити місце видатних творів музичного мистецтва в загальній музичній картині світу;
  • допомогти студентам відпрацювати власний погляд на здобутки історії музики.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • основні етапи й загальні принципи розвитку музичної культури від античності до ХХІ століття;
  • музичні стилі, види і жанри музичного мистецтва, характерні для основних етапів розвитку музичної культури;
  • головних представників основних етапів розвитку музичної культури.

Студенти повинні вміти:

  • характеризувати основні етапи й загальні принципи розвитку історії музики;
  • орієнтуватися в основних стилях і напрямах історії музики;
  • аналізувати творчість композиторів.

Обсяг курсу. Програма курсу для студентів денної форми навчання розрахована на 108 години, у тому числі: лекції – 52 години, практичні заняття – 20 години, самостійної роботи студентів – 36 годин. Форма контролю – залік.

Форма підсумкового контролю. Контроль знань, здійснюється на основі практичних робіт. Самостійна робота розрахована на такі види: прослуховування музики за допомогою аудіо-, відео- та комп’ютерних технічних засобів; відвідування концертів і театральних вистав; опрацювання літератури, музичних сайтів.

Методика викладання курсу передбачає творчо-активну, систематичну діяльність студентів впродовж семестру. Тематичний план курсу складено з урахуванням необхідності формування у студентів навичок практичного застосування набутих знань, що забезпечує підвищення мотивації навчання в процесі становлення індивідуальності майбутнього спеціаліста.

Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів застосовується весь комплекс контролю знань і тестові завдання.