Менеджмент
(Менеджмент)

           Teacher: Дідковська Б.В.

У системі підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій» нормативна дисципліна „Менеджмент” є підґрунтям для вивчення дисциплін менеджерського циклу. Вона  формує профіль майбутнього спеціаліста, озброюючи його основами теорії та методології управління організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування. Викладається на третьому  курсі в обсязі 180 год. (5 кредитів), завершується  іспитом.

Предмет менеджменту - загальні закономірності формування, функціонування та розвитку системи управління організацією, управлінські відносини.                                          

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завдання дисципліни:

- розкрити сутність основних понять і категорій менеджменту;

- охарактеризувати зміст процесів реалізації кожної функції управління;

- викласти методику використання різноманітних інструментів реалізації функцій управління;

- пояснити вплив різних факторів на ефективність системи управління організацією;

- надати слухачам універсальний інструментарій для прийняття рішень за обмеженості засобів і наявності альтернативних можливостей

    Після вивчення дисципліни «Менеджмент» студенти повинні знати:

-   основні поняття і категорії менеджменту;

-   історію розвитку менеджменту;

-   принципи та функції менеджменту;

-    зміст процесів та технології управління;

-    теорії лідерства та стилі управління.

Студенти повинні вміти:

-   визначати місію та цілі організації;

-   аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління;

-   налагоджувати ефективну комунікацію у процесі управління;

-   делегувати повноваження;

-   планувати діяльність організації;

-   розробляти, обґрунтовувати та реалізовувати управлінські рішення;

-   оцінювати ефективність менеджменту.