Риторика
(Риторика)

   Автор курсу: канд. філос.н., доцент Головач Н.Н.

 У сучасних умовах соціокультурного розвитку українського суспільства набуває актуальності вивчення основ риторичного мистецтва. Це обумовлено потребами сьогодення, а саме дефіцитом ефективного спілкування в професійній діяльності кожної людини.

Дисципліна «Риторика» зорієнтована на вивчення основ ораторського та полемічного мистецтва, що допоможе сформувати й розвинути навички майстерності публічних виступів у різних аудиторіях, побудови та аргументації промови з метою інформування та переконання аудиторії, удосконалення нормативного мовленнєвого спілкування. Адже, сучасний фахівець повинен володіти практичними знаннями ораторського мистецтва, яке буде використовувати при проведенні «круглих столів», презентацій, переговорів, зустрічей, масових і групових форм культурної та мистецької діяльності.

Мета дисципліни «Риторика» – ознайомити студентів з особливостями риторичного мистецтва для використання знань при побудові промов та публічних виступах у професійній діяльності.

Завдання дисципліни – сформувати у студентів знання практичного оволодіння навичками ораторського мистецтва, культури вербального та невербального спілкування, вміння ефективно переконувати за різних ситуацій життєвого і професійного спілкування, прийнятті управлінських рішень, проведенні масових заходів, презентації проектів тощо.

Студенти мають засвоїти обсяг знань та навичок, вільно володіти знаннями з риторики, самостійно опрацьовувати матеріал, використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності.

Методика викладення дисципліни «Риторика» передбачає лекційні, семінарські, практичні заняття та самостійну роботу студентів. Система оцінювання знань містить поточний, проміжний, модульний контроль знань, який відповідає кредитно-модульній системі.